Historie klubu

Rokem 1954 začíná období budování fotbalového hřiště. Předcházelo tomu jednání funkcionářů TJ Sokol s tehdejším MNV a místním JZD o vyčlenění pozemku. Jednání byla obtížná a zdlouhavá, nakonec však JZD uvolnilo bývalý pozemek pana Štursy.
Po terénních úpravách a mnoha brigádnických hodinách prakticky všech členů TJ vzniklo v roce 1956 fotbalové hřiště.

Počínaje rokem 1956 byl ustaven výbor oddílu: předsedou se stal Vl.Felcman a trenérem St. Janeček. Bylo ustaveno družstvo mužů a přihlášeno do mistrovské soutěže. Rovněž bylo založeno družstvo dorostenců a později také družstvo žáků (v roce 1959).
V roce 1956 byly zahájeny přípravné práce pro stavbu kabin. Úsilím mnoha členů a organizačním zajištěním Vl.Felcmana se podařilo postavit šatny. Nelze opomenout brigádnickou činnost všech dalších členů a příznivců.

Relativně nejlepších výsledků dosáhli v mistrovských soutěžích dorostenci, kteří údajně získali titul okresních přeborníků, ale z finančních důvodů se družstvo vzdalo nároku na postup do krajské soutěže. Písemné materiály z tohoto období jsou uchovány pouze z roku 1961 a částečně i z roku 1962. Po sezoně 1961/62 nastává přerušení činnosti oddílu.V roce 1963 byla provedena technicky a organizačně náročná akce: trenáž celé hrací plochy fotbalového hřiště. V roce 1966 nastává obnovení činnosti oddílu. V sezoně 1966/67 hrají muži okresní přebor okresu Ústí nad Orlicí.

Rokem 1967 nastává útlum ve fotbalovém dění. Někteří funkcionáři a hráči změnili bydliště, rovněž někteří bývalí aktivní hráči zanechali činnosti. Změny ve funkčním obsazení výboru TJ neměly příznivý dopad pro fotbalový oddíl. Projevila se chronická bolest malých oddílů: nedostatek finančních prostředků. Tato situace byla obdobná až do roku 1971, kdy bylo k 1.1.1971 evidováno pouze 26 členů TJ Sokol.

V roce 1972 však nastává nová éra fotbalu a celé sportovní činnosti v Dolním Třešňovci. Během tohoto roku byla provedena celková rekonstrukce fotbalového hřiště, včetně šaten a nového antukového hřiště na odbíjenou (celkem nákladem 1420 brigádnických hodiny v hodnotě 69.000 Kčs). 10.7.1972 se konalo společné zasedání na bývalém MNV v Dolním Třešňovci, kde se prakticky rozhodlo o obnovení činnosti fotbalového oddílu. V listopadu 1972 začali v oddíle pracovat první kvalifikovaní trenéři vůbec (M.Federle a V.Petr - IV.třída), kteří absolovovali kurs v České Třebové. Pro sezonu 1972/73 pak bylo přihlášeno družstvo dorostenců.

Pro sezonu 1973/74 byla přihlášena mužstva mužů a straších žáků, jelikož družstvo dorostu bylo oslabeno odchodem několika hráčů na vojnu. Stav registrací k 1.9.1973 byl 41 dospělích (včetně dorostenců) a 17 žáků. 10.11.1973 pak byl na členské schůzi oddílu zvolen jeho výbor v tomzo složení: předsedou se stal L.Kunert, hospodářem N.Fišer, trenéry žactva a mužů Jirout, Čonka a Veigl a technickým vedoucím mužstva Cink.

Pokračování někdy příště...